PSZ Poznan - żużel na Golęcinie
Zasady udzielania akredytacji 2019

Do 5 kwietnia 2019 przyjmujemy wnioski o akredytacje prasowe i foto (stałe) na sezon 2019.

Ewentualne dodatkowe pytania dot. akredytacji i pracy mediów prosimy kierować na adres e-mali: urbaniak@pszpoznan.com.pl .Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Zasadami udzielania akredytacji na mecze drużyny PSŻ Poznań w sezonie 2019.


Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Kluby  na mecze o DM II ligi żużlowej oraz  inne zawody żużlowe organizowane  sezonie 2019:
 1. Akredytacje prasowe  będą udzielane przez Klub wyłącznie przez wypełnienie formularza.
 2. Formularz wniosku dostępny jest dla mediów TUTAJ, a dla fotoreporterów TUTAJ oraz na https://www.pzm.pl/zuzel/regulaminy.
 3. Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie  dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego
 4. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS/CEIDG.
 5. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
  a) na cały sezon - na wszystkie mecze  ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.
  b)jednorazowe - na jeden, konkretny mecz drużyny w danym 2019
 6. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:
  a) na cały sezon - do 5 kwietnia 2019 do godziny 24.00
  b) jednorazowe - najpóźniej na  72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania
 7. Wnioski o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres urbaniak@pszpoznan.com.pl lub wypełnić formularz o którym jest mowa w pkt.2
 8. Odbiór akredytacji na cały sezon możliwy jest do dnia 8 kwietnia 2019 lub we wcześniejszym terminie w biurze klubu po uprzednim umówieniu terminu.
 9. Odbiór akredytacji jednorazowej możliwy jest  na 4 godziny przed meczem, na który została wydana. Możliwy jest wcześniejszy odbiór w biurze klubu po uprzednim umówieniu terminu.
 10. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji  można dokonać wyłącznie osobiście.
 11. Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.
 12. Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji. Osoba której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia nieobjęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego).
 13. Akredytacja upoważnia do wstępu na:
  a) wydzielone miejsca prasowe
  b) sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej
  c) wstępu na konferencję prasową
  d) wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego DM II ligi.
 14. Osoba, która otrzymała akredytację zobowiązana jest do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów:
  a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych
  b) aktualnego logotypu ligi
  c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym (logtyp PSŻ Poznań można pobrać TUTAJ);
  d) pełnej nazwy rozgrywek ligowych wraz z nazwami sponsorów tytularnych
 15. Akredytacja na cały sezon może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez osobę posiadającą akredytację albo naruszenia przez nią dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej. Informacja o cofnięciu akredytacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku akredytacyjnym.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości  albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.
 17. Podczas zawodów na płycie toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów, z których jeden może być delegowany przez PZM.
 18. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie dwie osoby spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej oraz fotoreporter PZM, reporter i operator telewizji, z którą klub ma podpisaną umowę.
 19. Dziennikarze i fotoreporterzy posiadający akredytację mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów
 20. Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy na płycie stadionu i w parku maszyn przebywania spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 21. Akredytowany fotoreporter ma obowiązek przesłania na adres mailowy klubu będącego gospodarzem zawodów  5 zdjęć z zawodów w terminie  48 godzin po zakończeniu spotkania wraz z oświadczeniem o udzieleniu Klubowi nieodpłatnej na wykorzystanie zdjęć  licencji niewyłącznej na korzystanie z nich jako utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na następujących polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.) w zakresie:
  a) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy projektów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono fotografie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d) zamieszczanie fotografii na wszystkich możliwych nośnikach,
  e) używanie fotografii w sieci Internet.
  W przypadku braku oświadczenia samo nadesłanie zdjęć Klubowi traktuje się jako udzielenie klubowi licencji niewyłącznej w w/w zakresie.
 22. Zastrzega się możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.
 23. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach  o DM II ligi.


Partnerzy klubu
Partner Tytularny
Partner Strategiczny
Partner Premium
Partner Główny
Partner Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2019 POWER DUCK IVESTON PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2019 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign