PSZpoznan.com.pl
Zasady udzielania akredytacji 2017

Do 31 marca 2017 przyjmujemy wnioski o akredytacje prasowe i foto (stałe) na sezon 2017.

Wnioski o akredytacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza Akredytacji dostępnego TUTAJ do 31 marca 2017 do godziny 24.00.

Wnioski złożone w innej formie oraz po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie akredytacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać jedynie w w/w formie najpóźniej na trzy dni przed meczem (w przypadku niedzielnego meczu będzie to czwartek).

Ewentualne dodatkowe pytania dot. akredytacji i pracy mediów prosimy kierować na adres e-mali: urbaniak@pszpoznan.com.pl

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Zasadami udzielania akredytacji na mecze drużyny Naturalna Medycyna PSŻ Poznań w sezonie 2017.


ZASADY UDZIELANIA AKREDYTACJI NA MECZE DRUŻYNY NATURALNA MEDYCYNA PSŻ POZNAŃ W SEZONIE 2017

1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie wypełnionego Formularza przez zainteresowaną redakcję (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).

2. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji.

3. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.

4. W Formularzu Akredytacji musi być wskazana osoba uprawniona (Redaktor Naczelny lub szef Działu Sportowego) do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (w formularzu podaje się dane rejestracyjne podmiotu).

5. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto bezwzględnie muszą być ubezpieczone od NNW. Przy wypełnianiu Formularza Akredytacji należy przedstawić numer ważnej polisy ubezpieczeniowej.   W przypadku braku polisy Klub może nie wydać akredytacji co wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

6. Wnioski o akredytacje stałe należy składać wyłącznie za pośrednictwem Formularza Akredytacji dostępnego
TUTAJ do 31 marca 2017 do godziny 24.00

7. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać jedynie w w/w formie najpóźniej na trzy dni przed meczem (w przypadku niedzielnego meczu będzie to czwartek). 

8. Wnioski złożone po wymienionych w punktach 6 i 7 terminach oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

9. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail redakcji do dnia 7 kwietnia 2017.

10. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych będą przesyłane na podany we wniosku adres e-mail redakcji najpóźniej 24 godziny przed zawodami.

11. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DM II Ligi pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych.  Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi "2 LIGA ŻUŻLOWA" (2LŻ), a nazwa drużyny to "NATURALNA MEDYCYNA PSŻ POZNAŃ". W przypadku zmiany nazwy rozgrywek lub drużyny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek lub drużyny.

12. Akredytacja może zostać cofnięta w przypadku nie wykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 

13. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.

14. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DM II Ligi (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń).

15. Akredytacja może być niewydana, wstrzymana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.

16. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.

17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie sezonu 2017.

18. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Klub.

Potwierdzam prawidłowość podanych danych w formularzu oraz przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady przyznania akredytacji oraz zobowiązuję się do ich respektowania i wykonywania.Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub i podmioty upoważnione przez Klub jako administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

Sponsorzy klubu
Sponsor Tytularny
Sponsor Strategiczny
Sponsor Premium
Sponsor Główny
Sponsor Klubu
Partner PSŻ Poznań
Partner techniczny
Patronat medialny
© 2015 Naturalna Medycyna PSŻ Poznań
Organizacja zawodów żużlowych w sezonie 2018 jest współfinansowana przez miasto Poznań
Projekt i wykonanie: MRSDesign