Akredytacje

PSŻ POZNAŃ

AKREDYtacje 2023

Zasady udzielania akredytacji w sezonie 2023.

Zasady udzielania akredytacji 2023

Do 19 marca 2023 roku przyjmujemy wnioski o akredytacje prasowe i foto (stałe) na sezon 2023.
Ewentualne dodatkowe pytania dot. akredytacji i pracy mediów prosimy kierować na adres e-mali: schulz@pszpoznan.com.pl

Przed złożeniem wniosku, redakcja składająca wniosek zobowiązana jest zapoznać się i postępować z Zasadami udzielania akredytacji na mecze drużyny PSŻ Poznań w sezonie 2023 oraz Regulaminem sanitarnym dla 1. i 2. Ligi Żużlowej, dostępnym pod adresem:

Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Kluby  na mecze o DM I ligi żużlowej oraz  inne zawody żużlowe organizowane w sezonie 2023:

 1. Akredytacje prasowe  będą udzielane przez Klub wyłącznie przez wypełnienie formularza.
 2. Formularz wniosku dostępny jest dla mediów: https://pszpoznan.com.pl/formularz-media/ , a dla fotoreporterów: https://pszpoznan.com.pl/formularz-foto/ 
 3. Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie  dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego.
 4. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o akredytację.  W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS/CEIDG bądź stosowanego pełnomocnictwa.
 5. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:
  a) na cały sezon – na wszystkie mecze  ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.
  b) jednorazowe – na jeden, konkretny mecz drużyny w danym 2023
 6. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:
  a) na cały sezon – do 19 marca 2023 do godziny 24.00
  b) jednorazowe – najpóźniej na 72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania
 7. Wnioski o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres schulz@pszpoznan.com.pl lub wypełnić formularz o którym jest mowa w pkt.2
 8. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja, zobowiązane są do publikacji wyłącznie na łamach podmiotu, który ubiegał się o akredytację. Wyjątek stanowią agencje prasowe i fotograficzne.
 9. Odbiór akredytacji na cały sezon możliwy jest w terminie wyznaczonym przez klub.
 10. Odbiór akredytacji jednorazowej możliwy jest  na 3 godziny przed meczem, na który została wydana, maksymalnie do 15 minut od godziny rozpoczęcia zawodów.
 11. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji  można dokonać wyłącznie osobiście.
 12. Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.
 13. Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji. Osoba której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia nieobjęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego). W przypadku fotoreporterów, którzy zamierzają robić zdjęcia w parku maszyn i/lub na płycie boiska,  wymagane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW.
 14. Akredytacja upoważnia do wstępu na wydzielone miejsca prasowe (trybuna prasowa).
 15. Osoba, która otrzymała akredytację zobowiązana jest do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów:
  a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych
  b) aktualnego logotypu ligi
  c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym
  d) pełnej nazwy rozgrywek ligowych wraz z nazwami sponsorów tytularnych
 16. Akredytacja na cały sezon może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez osobę posiadającą akredytację albo naruszenia przez nią dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej. Informacja o cofnięciu akredytacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku akredytacyjnym.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości  albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.
 18. Fotograf klubowy zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy przedmeczowej z fotoreporterami akredytowanymi na dane zawody, na podstawie listy dostarczonej przez klub.
 19. Podczas zawodów ligowych oraz podczas innych zawodów na płycie toru oraz w parku maszyn może przebywać jednym czasie maksymalnie jeden fotoreporter klubowy.
 20. Klub umożliwia przeprowadzenie transmisji/retransmisji radiowej (bądź za pośrednictwem Internetu) ze spotkania ligowego. Koszt jednostkowy transmisji/retransmisji radiowej: 20 000,00 PLN netto.
 21. Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy spożywania napojów alkoholowych. Na terenie całego obiektu zabrania się palenia papierosów, e-papierosów i innych artykułów tytoniowych. Ponadto, na płycie boiska zabrania się używania telefonów komórkowych oraz wypełniania programu zawodów podczas trwania meczu.
 22. Zastrzega się możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.
 23. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach  o DM I ligi.
 24. Fotoreporterom oraz dziennikarzom zabrania się publikowania zdjęć z zakresu udzielania pomocy medycznej zawodnikom, ze szczególnym uwzględnieniem czynności medycznych udzielanych na torze.
 25. Klub informuje redakcje/osoby ubiegające się o akredytacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).