Regulamin imprezy masowej

PSŻ POZNAŃ

Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH  rozgrywanych w sezonie 2023 na stadionie POSiR GOLĘCIN przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.

Regulamin

I 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych / Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009/(zwanej dalej “Ustawą”) .
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora masowych imprez sportowych: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1 zwane dalej “Organizatorem”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy Masowej poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie Masowej i korzystania przez nie z obiektu (terenu), na którym przeprowadzona jest Impreza Masowa, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • Impreza Masowa – należy przez to rozumieć  masową imprezę organizowaną na Stadionie Głównym (żużlowym) w Poznaniu ul. Warmińska 1 przez Organizatora.
 • Czas trwania Imprezy Masowej – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu.
 • Organizator – należy przez to rozumieć Poznańskie Stowarzyszenie Żużla (PSŻ) organizujące imprezę masową. 
 • Regulamin Obiektu – przepisy wydane przez właściciela obiektu, tj. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu ul. Chwiałkowskiego 34, zawierające zasady wstępu na teren, w tym osób małoletnich, zachowania osób obecnych w obiekcie i korzystania przez nie z obiektu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa – osoba wyznaczona przez Organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.
 • Służba informacyjna – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, w tym spiker zawodów sportowych.
 • Służby porządkowe – osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną legitymacją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221, z 2006r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz.1112)
 • Zabezpieczenie imprezy masowej – ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową.
 • Zezwolenie – zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydane, w drodze decyzji, przez Prezydenta miasta Poznania.
 • Dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka inny dokument ze zdjęciem.
 • Uczestnik Imprezy – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie: kibice, obsługa Organizatora, Służby porządkowe.

II

 1. Wstęp na teren Imprezy Masowej mają uczestnicy posiadający ważny bilet, karnet, identyfikator lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu  na teren Imprezy Masowej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Zabrania się wnoszeniai posiadania na terenie organizacji Imprezy Masowej przez Uczestników:
 3. a) pirotechniki (wszelkiego typu),
 4. b) narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu),
 5. c) alkoholu,
 6. d) napojów konfekcjonowanych,
 7. e) flag, transparentów z hasłami obrażającymi organizatora, zawodników gości i gospodarzy, teamów zawodników, pracowników, członków Zarządu Klubu, sponsorów, gości Klubu, władz samorządowych miasta, województwa itd.
 8. f) flag, transparentów z hasłami obrażającymi klub gospodarzy i gości,
 9. g) transparentów z hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania drużynę gości i gospodarzy, a w szczególności zawierających treści polityczne, rasistowskie,
 10. h) sektorówek wszelkiego typu.
 11. Uczestnikom Imprezy Masowej zakazuje się:
 12. a) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy Masowej między innymi: pas bezpieczeństwa, tor żużlowy wraz z płytą stadionu, park maszyn, parkingi, pomieszczenia służbowe, pomieszczenie organizatora, płoty, maszty oraz wszystkie obszary wydzielone przez Służby porządkowe jako niedostępne dla uczestników Imprezy Masowej;
 13. b) rzucania przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się Impreza Masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócania przebiegu Imprezy Masowej;
 14. c) naruszania nietykalności cielesnej członka Służby porządkowej, Służby informacyjnej, służb Organizatora zawodów, służb Organizatora Imprezy Masowej;
 15. d) używania elementu odzieży (kominiarek, kapturów) lub przedmiotów do zakrywania twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby;
 16. e) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych;
 17. f) ogłoszenia i wywieszania haseł (symboli np. na flagach) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.;
 18. g) załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia mienia na obiekcie;
 19. h) zajmowania miejsc w sektorach  i miejscach nieoznaczonych na bilecie lub karnecie.
 20. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierzątna teren objęty organizacją  Imprezy Masowej oraz prowadzenia bez zezwolenia wydanego przez Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na  Imprezie Masowej.
 21. Zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia przez Organizatora Imprezy Masowej jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej w obszarze przeznaczonym na organizacje Imprezy Masowej (kompleks Stadionu Golęcin).
 22. Uczestnicy Imprezy Masowej oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na  Imprezie Masowej zobowiązane są stosować się do poleceń Policji, Służb Porządkowych, w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Organizatora oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera zawodów. 
 23. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie Masowej na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III

 1. Służby Porządkowe i informacyjne  legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 2. a) sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie Masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia  Imprezy Masowej;
 3. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 4. c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
 5. d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;
 6. e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie  dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
 7. f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych ,służby informacyjnej lub inną osobę oraz  na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz .U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.).
 8. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku gdy działania Służby porządkowej są nieskuteczne, Organizator lub Kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

IV

Służby porządkowe są zobowiązane : 

 1. Odmówić wstępu na Imprezę Masową :
 2. a) osobom, które odmówią poddaniu się czynności sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, przeglądania zawartości bagażu i odzieży; 
 3. b) osobom, które w momencie wchodzenia na Imprezę nie zdejmą czapek, kapturów i innych przedmiotów utrudniających identyfikację osoby;
 4. c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
 6. e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy Masowej.
 7. Usunąć z miejsca Imprezy Masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Obiektu lub Regulaminem Imprezy Masowej. 

V

Służby informacyjne są zobowiązane do :

 1. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 2. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
 3. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie Masowej;
 4. niedopuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
 5. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
 6. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób;
 7. pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu obiektu i Regulaminu Imprezy Masowej;
 8. reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w Imprezie Masowej. 

VI

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porządek  podczas trwania Imprezy Masowej, poprzez m.in.:
 2. a) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 3. b) udział Służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami Kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 4. c) pomoc medyczną;
 5. d) udostępnienie zaplecza sanitarnego;
 6. e) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 7. f) warunki do zabezpieczenia łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy Masowej;
 8. g) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 9. h) udzielenie wydzielonego pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem Imprezy Masowej.
 10. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 11. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy Masowej, mogące stanowić dowody pozwalające ma wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy Masowej.
 13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy Masowej jest zabronione.

VII 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 2. a) w siedzibie Organizatora – PSŻ Poznań, ul. Warmińska 1, 60-558 Poznań
 3. b) na stronie internetowej www.pszpoznan.com.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy  z dnia 20 marca 2009r.  o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.