Regulamin sprzedaży biletów i karnetów

PSŻ POZNAŃ

Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na sezon 2024

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE PSŻ POZNAŃ
rozgrywanych w sezonie 2024 na stadionie POSiR GOLĘCIN przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.

Regulamin

I
Definicje
1. Organizator: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Warmińskiej 1, NIP 7811887259, REGON 302511149, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000473540.
2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów i Karnetów na Zawody organizowane przez Organizatora.
3. Stadion – stadion żużlowy znajdujący się przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.
4. System – elektroniczny system dystrybucji Biletów i Karnetów na Zawody rozgrywane na Stadionie, organizowane przez Organizatora, dostępny pod adresem http://bilety.pszpoznan.com.pl
5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała się w Systemie.
6. Zawody – mecz żużlowy, w którym uczestniczy drużyna PSŻ Poznań.
7. Runda Zasadnicza – sześć Zawodów 2LŻ rozgrywanych na Stadionie w sezonie 2021.
8. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody.
9. Karnet- to tzw. bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody Rundy Zasadniczej rozgrywane na Stadionie, organizowane przez Organizatora.
10. Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.000.000,00zł.

II
Postanowienia ogólne
1. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator lub podmiot upoważniony do tego przez Organizatora.
2. Organizator prowadzi sprzedaż Biletów i Karnetów na wszystkie zawody rozgrywane na stadionie.
3. Zakup Biletu/Karnetu za pomocą Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Zakup Biletu/ Karnetu jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
5. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
6. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny.
7. Każdy Bilet oraz Karnet weryfikowany jest bezpośrednio przed wejściem na Stadion.
8. Bilet oraz Karnet posiada indywidualny kod kreskowy, upoważniający do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie danych Zawodów.
9. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 Biletów. Organizator może dokonać zmiany ilości Biletów możliwych do zakupu.
10. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Organizatora, względnie dokonanie wpłaty gotówkowej w Kasie Organizatora lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji.
11. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest:
a. Bilet/Karnet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,
b. Bilet/Karnet zakupiony w Kasie Organizatora przed Zawodami lub we wskazanym w oddzielnym komunikacie punkcie dystrybucji.
12. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone
przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Stadionu oraz Regulaminem
Imprez Masowych organizowanych przez Organizatora udostępnionych na
stronie pszpoznan.com.pl
13. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.
14. Karnetów oraz Biletów nie sprzedaje się osobom:
a. Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscu przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w szczególności  związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary  lub warunkowym umorzeniem postępowania,
b. Wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub Karnetu bez podawania przyczyny.
16. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
17. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny.
W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:
a. Bilet : 100% opłaty
b. Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań będących przedmiotem karnetu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych lub  spowodowanych siłą wyższą.
20.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  nierozegranie  meczu, będące   skutkiem
nałożenia walkowera na zespół gości.

III
Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Karnetów
1. Wszystkie wydane przez Organizatora Karnety posiadają indywidualny numer  Karnetu – wszystkie dane są zawarte w systemie biletowym.
2. Organizator przekazuje do sprzedaży miejsca nienumerowane na Stadionie.
3. Organizator ustalił następujące rodzaje Biletów (normalne) oraz Karnetów: Normalny, Ulgowy i Junior.
4. Realizacja płatności w Systemie przebiega zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.
5. Przed złożeniem zamówienia w Systemie Użytkownik powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z formy płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności.
6. Zapłata w Systemie jest regulowana przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności z własnego konta bankowego lub za pośrednictwem karty kredytowej.
7. Operator Płatności w Systemie akceptuje następujące sposoby płatności:
a. Karta Kredytowa: Visa, Visa Electron, MasterCard,
b. Szybki przelew bankowy: mBank MTransfer, mBank Multi Transfer, iPKO, Inteligo, BZWBK Przelew24, Alior Bank, citihandlowy, ING, Bank Pekao, Milenium, Deutsche Bank, meritum Bank, BGŻ PARIBAS, BOŚ BAN, Idea Paylink, PBSbank, Bank BPH, eurobank, GET IN BANK, NOBLE BANK, Orange Finanse.
8. W celu dokonania zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem  Internetu należy zarejestrować się w Systemie.
9. Każdy zakup internetowy Biletu/Karnetu rejestrowany jest w Systemie.
10. Kwota należności wynikająca z zamówienia w Systemie winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.
11. Bilety i Karnety pozostają własnością Organizatora do momentu odnotowania płatności przez Organizatora, zgodnie z postanowieniem Rozdziału II ust. 10 Regulaminu.
12. W przypadku braku wpłaty, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w Systemie, transakcja zostanie anulowana a miejsce będące przedmiotem nieopłaconego zamówienia zostanie zwolnione.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów na poszczególne Zawody.
14. Obowiązujący cennik Biletów i Karnetów dostępny jest na stronie internetowej organizatora https://pszpoznan.com.pl
15. W celu rejestracji w Systemie Użytkownik powinien:
a. Uzupełnić wymagane dane, a w szczególności Imię, Nazwisko, PESEL, adres email i nr telefonu.
b. Zapoznać się z warunkami serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

IV
Polityka ochrony danych osobowych
1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Serwisu.
2. Dane Użytkownika zebrane w trakcie procesu zakupu w Systemie Biletów/Karnetów są zbierane i przetwarzane w celach realizacji sprzedaży Biletów/Karnetów oraz informacyjnych dotyczących Zawodów.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
4. Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt elektroniczny rodo@pszpoznan.com.pl lub pocztowy na adres Organizatora.
6. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U.2019.1781 j.t) jest Organizator.

V
Zwroty Biletów
1. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku odwołania zawodów z powodów niezależnych od Organizatora przez sędziego zawodów (np. obfite opady deszczu) z jednoczesną zmianą daty zawodów na nowy termin zakupiony Bilet automatycznie jest ważny. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień wynikających z Biletu na inny mecz rundy zasadniczej w sezonie (tzw. przebukowanie).
2. W przypadku zakończenia meczu przed 15 biegiem przez sędziego zawodów i zaliczenia wyników tych zawodów lub też ogłoszenia walkowera z uznaniem wyniku walkowera i przyznania punktów meczowych jednej z drużyn. Bilet nie podlega zwrotowi, czy też przebukowaniu.
3. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.

VI
Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora https://pszpoznan.com.pl
2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres Organizatora bilety@pszpoznan.com.pl nie później, niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
3. Regulamin obowiązuje z dniem opublikowania   na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.